Molnár Csaba: Az InkvizítorÉn, Alfonso Colo, a Szent Inkvizíció főinkvizítora az Úr 1516. esztendejében, július havának harmadik napján indultam el Madridból, hogy farkasszemet nézzek az ördöggel.
         A Mindenható művén történő munkálkodásomat évek hosszú során keresztül az erélyesség és az eredményesség jellemezte; huszonkét eretneket égettettem meg, tizenkettőt pedig fölakasztattam, akik inkább beismerték bűneiket és megtértek, minthogy csenevész testüket a tűz eméssze el, bensőjüket a pokol kénköves leheleteként a sűrű, fekete füst marja szét. Mindegyikük úgy hagyta itt a földi siralomvölgyet, hogy pergamenné aszott bőrük viselte személyes billogom tüzes lenyomatát. A pecsétet saját pénzből rendeltem egy madridi kovácsmestertől, aki – kérésemre – az alábbi föliratot kalapálta ki vasból: A IMPI CISI[1].  A billogot mindig magamnál hordom, ahogy a szintén fémből öntött keresztet a nyakamban.
         E tagadhatatlanul Istentől való eredményesség kényelmes, bár korántsem fényűző életet biztosított számomra, amelyet – sajnálatos módon – utazásom három napja alatt kénytelen voltam nélkülözni. Az utat a navarrai Santa Lucíáig lóháton tettem meg, bár tisztemnek és föladatomnak bizonnyal kijárt volna a fogat is. A sietséget nem pusztán vallási, sokkal inkább politikai okok indokolták. Pár nappal indulásomat megelőzően a navarrai püspök nagy diszkrécióval arról értesítette Tomás de Torquemadát, a spanyol inkvizíció vezetőjét, hogy Santa Lucía falujában – a helyi plébános elmondása szerint – egy harminckét éves özvegy, bizonyos Felícia del Carpio porhüvelyét az ördög szállta meg. Nincs egy éve, hogy Navarra a Spanyol Birodalom részévé vált, amely integráció az áldásos egyesítési folyamatok újabb állomását jelentette a zsidók 1492-ben, valamint a mórok 1502-ben történő kiűzetését követően. Elengedhetetlen tehát, hogy a korona – amelyet az inkvizíció föltétel nélkül szolgál, hiszen független a római egyháztól – a kulturális és vallási fennhatóságát az új territóriumokra is kiterjessze. Egy ördögszállta asszonyszemély este pedig precedensértékű, kivizsgálása és az autodafé[2] nem tűrhet halasztást.
         Utamon öt királyi poroszló kísért el; alig múlhattak húszesztendősek, nem csoda, hogy jobban bírták a lovaglást, mint jómagam. Kénytelen vagyok beismerni, hogy a Navarrába tartó poros kereskedőösvényeket rövidebb idő alatt is meg lehetett volna járni, de kísérőimnek nem volt ellenére a kényszerű második éjszaka egy út menti fogadóban, ahol nem csupán bort mértek, de a cselédek egyéb szolgáltatásra is kaphatók voltak, mint a vacsora fölszolgálása. Bizonnyal a szobám falára erősített fakereszt nyomta el bennem a vágyakat, és nyújtott békés szunnyadást a szomszédból átszüremlő zajok, neszek, sóhajok és sikolyok dacára.
         Július hatodik napján érkeztünk meg Santa Lucía falujába, amelyet legnagyobb jóindulattal is csupán porfészeknek – kétségeim sem voltak afelől, hogy ősszel, télen és tavasszal sárfészeknek – lehetett volna nevezni. A piactér északi oldalán úgy ágaskodott a hófehérre vakolt templomtorony, akárha Isten ujja lenne, tetején a keresztet magasan az előkelőbb kereskedőházak és a birkapásztorok szerényebb kunyhói fölé emelve. A templom előtt a navarrai püspök és falu plébánosa fogadott bennünket. Előbbi karót nyelt, magas, karvalyorrú, idős ember volt, hatalmának minden címerét magára öltve, utóbbi kövér, alacsony férfiú, egyenetlenül borotvált tonzúrával, szakadozott reverendában. E szerény külső nem tévesztett meg; elindulásom előtt tájékozódtam róla, hogy a plébános minden földi jóval ellátva éli korántsem szerzeteshez méltó életét, beleértve a háziasszonyához fűződő bűnös kapcsolatát is. A püspök biztosított róla, hogy a falu elöljárója majdan estvére kelve csatlakozik hozzánk, hivatalos ügyek intézése még Pamplonában marasztalja.
         Az igazat megvallva nem tetszett, amit láttam. Az aprócska falu nem tűnt alkalmatosnak az autodafé megtartására, az ítélkezés székhelyét legalábbis Pamplonába kellett volna áttenni. Annak ellenére adtam hangot aggályaimnak, hogy a piactéren már javában hordták a rőzsenyalábokat a földbe ásott cölöp köré, mintha a jövendő ítélet nem is lehetne más, mint máglyahalál. Magamban igazat adtam az utasítást kiadónak – vélhetően a plébánosnak – és a szorgoskodóknak; lehetetlennek tetszett egy ördög által megszállt asszonyt bűnbánatra kényszeríteni. A navarrai püspök viszont azon a véleményen volt, hogy az ítélőszéket igenis a faluban kell fölállítani, a lakosságot nem szabad megfosztani a látványosságtól. Az ítéletnek így is gyorsabban megy híre, akárha szélvihar söpörne végig a vidéken.
         A délutánt pihenéssel töltöttem a plébánia vendégszobájában, kísérőimet a falu egyetlen fogadójában szállásolták el. Vacsorára birkahúst szolgált föl a plébános háziasszonya – ha nem Isten szolgálatának szenteltem volna az életemet, magamban föloldoztam volna a kövér kis papot –, s miközben én a porhanyós falatokkal és a finom vörösborral telítődtem, a plébános és az elöljáró – aki az estebédre valóban visszatért Pamplonából – egymás szavába vágva mesélték el Felícia del Carpio történetét.
– Felíciát, a falu közmegítélés szerint is legszebb leányát, édesatyja tizenöt esztendősen adta férjhez Santa Lucía leggazdagabb gyapjúkereskedőjéhez, Cristóbal Porrashoz, – kezdte a plébános. – Nyilván nem elvárható, hogy a kényszerházasságok szerelmet gerjesszenek, Felícia és Cristóbal esetében mégis ez történt. A pár tizenöt éven keresztül példás életet élt, bár házasságukat nem kísérte gyermekáldás. Felícia hűséges feleségnek és erényes háziasszonynak mutatkozott a bőségben, és akkor is, amidőn a gyapjúkereskedelemre mostoha idők járták. A szerelem és a békesség korszaka addig tartott, amíg Lázaro Pérez meg nem érkezett Santa Lucíába. Hogy honnan jött, senki sem tudta, bár rebesgették, Katalóniából – talán Barcelonából – menekült a törvénykezés elől. Egyetlen nap és éjszaka elegendőnek bizonyult, hogy a piperkőc, fess férfi az állhatatos Felícia fejét elcsavarja, s ágyába vigye. A hűtlenségre sajnos – vagy éppen hogy szerencsére – fény derült.
– Tudnia kell, szentatyám, vette át a szót az elöljáró, hogy Navarra hercege, mint hűbérúr, bizonyos önrendelkezési jogokat a települések saját hatáskörébe utalt, leginkább az egyház közbenjárására. Ezek közé tartozik a házasságtörések megítélése és büntetése. Santa Lucía elöljárósága főbenjáró bűnként kezelte – s kezeli a mái napig – a házaséleten kívüli paráznaságot, amelynek bizonysága esetén a legsúlyosabb ítélet róható a házasságtörőre, lett légyen az férj vagy feleség. A csalfa fél csakis abban az esetben kerülheti el a bitót, ha párja nyilvánosan, a kivégzés napján megbocsát néki, és vállalja, hogy hites társakén él véle tovább.
 Valóban, – folytatta a plébános, Felíciát ítélőszék elé állították, s rövid tárgyalás után – a tanúk szavahihetőségéhez kétség sem férhetett – akasztásra ítélték. A kivégzés napján, nyakában a kötéllel, Felícia oly keservesen zokogva könyörgött a vérpadon, hogy Critóbal Porras szíve megesett rajta. Úgy tűnt, a falu népe ez esetben látványosság nélkül marad. Megbocsátó férj és hűtlen feleség tovább folytatták házaséletüket, miközben Lázaro Pérez fülét-farkát behúzva sunnyogott tova Santa Lucíából.
 Nem telt bele egy esztendő,  használta ki a kínálkozó alkalmat az elöljáró, míg a plébános nagyot kortyolt a kupájából, – és Felícia rajtakapta Cristóbal Porrast, amint a fogadósnét gyömöszöli a hitvesi ágyukban. A fogadós, Juan Contreras felesége korántsem volt oly szép mint ő, ám annál odaadóbb. A gyapjúkereskedő kisvártatva ugyanazon ítélőszék előtt találta magát, amely a közelmúltban akasztófára küldte a nejét. Cristóbal nem hullajtott könnyeket, csak bánatosan nézte Felíciát a bitó árnyékában, de a nőiességében és hiúságában meggyalázott asszony elfordult tőle. A lajtorját ellökték, Porras pedig rángatózó lábakkal, pantallójának ágyékrészén sötét folttal hagyta maga mögött a földi létet.
– Az özvegyen maradt Felícia del Carpiót ettől kezdve mintha kicserélték volna,  szőtte tovább a történet fonalát a plébános. – Nem tudni, az ördög csak ekkortájt bújt beléje, vagy mindig is benne rejtezett. Elég az hozzá, hogy a templomot eztán elkerülte, se misékre, se gyónni nem járt többé. A gyapjúkereskedést átadta Porras fivéreinek, házukban pedig sajátságos műhelyt rendezett be. Alkímiával nem foglalkozott ugyan, de mindenféle kenőcsöket, pirulákat, elixíreket készített, és árusított titokban. María González eskü alatt vallotta, hogy egy esetben szemtanúja volt, amint Felícia kitekeri egy tyúk nyakát, hasát fölvágja, majd kiemeli a tojócsövében rekedt tojást. Annak sárgáját kétes eredetű szublimátokkal vegyítve kapta meg ama kenőcsöt, amely – elmondása szerint – ajzószerként használatos, ha a férfi vesszejére kenik, de csupán a házasságon kívüli együttléteknél fejti ki áldásos hatását. Egyre többen és többen számoltak be Felícia nem Istentől való adottságainak, képességeinek használatáról. Cornelia Sanchez több ízben is látta levitálni, a hirtelen előkerült Lázaro Pérez pedig azt bizonygatta, hogy nem volt tudatában tetteinek, amikor azt a némbert az ágyába vonta, vagyis hogy  megdelejezhette tekintetével a beléje költözött démon. Ezek lehettek pusztán az emberi rosszindulat megnyilvánulásai is, viszont Rozalía Velázquez vádját már komolyan kellett venni. A bábaasszony megesküdött mindenre, ami szent, hogy férjét Felícia mérgezte meg, mégpedig macska képében. Saját két szemével figyelhette meg, amint a fekete jószág a betegágyában fekvő ura mellkasára telepszik, és pofájából valamely mérgező nektárt csöpögtet az öntudatlan férfi szájába. Aztán tanúja volt a csodálatos metamorfózisnak, amint a macska, dolga végeztével, Felíciává alakult át.
         Lenyeltem az utolsó falatot, és megtörültem a számat. Szeretném látni, mondtam. Szükségtelen, válaszolta az elöljáró és a plébános csaknem egyszerre. Kérdő tekintetemre a kövér kis pap vonakodva bár, de elmondta, hogy személyem részvétele az autodafén puszta formalitás, az ítélet, amellyel Navarra példát kíván statuálni Madrid felé történő hűségét bizonyítandó, már akkor megszületett, amikor én még útnak se eredtem. Dühösen álltam föl, és tértem nyugovóra, tudván, hogy nem dacolhatok sem a koronával, sem az őt szolgáló Szent Inkvizícióval. Álmomban tisztán láttam Cristóbal Porras kötélen függő tetemét, mindannak ellenére, hogy nem ismertem.
         Másnap reggel – ragaszkodván ahhoz, hogy láthassam Felícia del Carpiót – utasítottam a plébánost, hogy vezessenek az özvegy cellájába. A szerencsétlen asszony már túlesett a kínzásokon. Ujjairól hiányoztak a körmök, tüzes vas által pörkölt sebhelyek látszódtak mindenütt a bőrfelületeken, amelyeket a szakadt vászonruha szabadon hagyott.  Valamikor hollófekete haja fénytelenné vált, szürkés csimbókokban hullott a homlokába. Elegendő volt egy pillantást vetnem üres tekintetére, hogy megállapíthassam, szó sincs itt semmiféle ördögről, pusztán egy zavarodott, lelkiekben összeomlott, harminckét éves kora ellenére dupla annyinak látszó asszony néz reám, akit kitaszított a faluja, a magasabb politikának köszönhetően pedig az országa is.
         Az autodafé rövid és célravezető volt. Felícia del Carpiót máglyahalálra ítéltük. Az özvegy kínzásoktól megbomlott elméje azt sem fogta föl, hogy hol van és mi történik körülötte, ezért a bűneit sem beismerni, sem megbánni nem tudta. Szégyenkezve, hogy továbbkínzom már amúgy is agyongyötört testét, a vállába még belenyomtam tüzes billogomat, amint a piactéren fölállított máglyához kötözték. Ahogy az éledő tűz lángjai a lábába nyaltak, torkából artikulátlan sikolyok törtek föl, s ordítása mindaddig tartott, amíg a füst ki nem szorította tüdejéből a levegőt. Aztán csak a fahasábok ropogása hallatszott.
         Mivel több éjszakát nem kívántam eltölteni Santa Lucíában, kísérőimmel a kivégzést követően rögvest hazaindultunk. Csupán kötelességtudatból, és semmiképp sem tiszteletből köszöntem el a plébánostól, a falu elöljárójától és a navarrai püspöktől.
         Utunk második napján martalócok támadtak ránk. A túlerőnek köszönhetően az öt poroszlót azonnal levágták. Engem lerángattak a lovamról, mégis – különös és megmagyarázhatatlan módon – fölülről figyeltem az eseményeket. Csodálkozva vettem észre földre hanyatló testemet, üveges tekintetemet, fültől fülig átmetszett torkomat –
         – a négy elem képlékennyé válik, összeolvad, megszilárdul, kikristályosodik, széthasad, majd darabjaira hullik. A darabok szétszóródnak, elporladnak, léggé válnak, sötétség és fény vesz körül. Apró ponttá zsugorodik a világmindenség, majd kitágul, áttetsző falú csővé formálódik, amely önmagába hajlik vissza. A lélek választja a testet – akkor tudtam, már nem tudom.
         Érdeklődve szemlélem a tükörképemet. Amióta a tudatos énem irányít, minden reggel látom magamat. Valahonnét a mélyből – talán a lelkemre rakódott rétegek közül – holmi emlékfoszlányok felsejlenek, mint kamaszkoromban ágyékomon az első sötét szőrpihék. Előtűnnek, de egésszé nem állnak össze.
         Tetszem magamnak. Szép vagyok, és nem csupán az én megítélésem szerint. Hajam hollófekete, egyenesszálú, dús. Fürtjeim engedelmesen hullanak kemény, kerek melleimre, ahogy a kalászok hajlanak a kasza alá aratáskor. Van egy festményünk a nappali falán, talán erről jut eszembe a hasonlat. Mellbimbóim széles udvara akkor váltott halvány rózsaszínből sötét rózsaszínbe, amikor megjött az első vérzésem. Az arcom... Nos, az arcom akár egy angyalé. Derekam karcsú, csípőm gömbölyű. A bőröm tejfehér – szerencsére akadnak férfiak, akik nem az agyonszoláriumozott nőkre gerjednek.
         Tükröm, tükröm, mondd meg nékem...
         Ha Párizs a fény városa, akkor a navarrai Estella az árnyaké. Bármerre indulok, ott ólálkodnak mindenütt, télen, nyáron, alkonyatkor és délben. Nem félek. Mindig akad, aki hazakísérjen. Miguel igazán jó fiú, most vele járok. Jóképű, kisportolt, és jogi egyetemre jár Pamplonában.
         Éjfél van, hazakísér. Még nem történt meg AZ. Még kéretem magam kicsit. Keresztülvágunk a városi parkon. Kialszanak az utcai lámpák, és megint jönnek az árnyak. Miguel megcsókol, simogatja a melleimet. 
Tudtad, hogy Estella egy kicsiny faluból nőtt ki? suttogja a fülembe. 
Nem, válaszolom, miközben duzzadt férfiasságát simogatom vászonnadrágján keresztül. – Santa Lucíának hívták, – hörgi, keze felemeli könnyű, nyári ruhámat, és a bugyimba nyúl.
Ellököm. 
– Ne! Ezt ne! kiáltom. 
Közelebb nyomul, ki tudja, honnan, kést vesz elő. Gombolja a nadrágját. A pengét a nyakamhoz szorítja. 
– Ha sikoltasz, elvágom a torkodat! 
Nagyon fáj, ahogy belém hatol. Minden egyes lökése roncsol és szakít. Miguel sóhajaival egy ütemben dobol a vér a dobhártyámban. Késének éle felsebzi nyakamon a vékony bőrt. Aztán elélvez, én pedig megdöbbenve bámulom a testemet valahonnét felülről. Combjaimon végigfolyik Miguel vérrel elkeveredett magva, torkomon hatalmasra tátott szájat metsz a borotvaéles késpenge.
         Vállamon vörös hegtetoválásként válik láthatóvá a felirat: A IMPI CISI.
         Én, Gabriela Beluga, a tizenhét éves gimnazista, 2016. július hetedikén, a navarrai Estellában farkasszemet nézek az ördöggel.

[1]    Istentelen, gonosz (latin).
[2]    A keresztény egyház ítélkezési módja, hitítélet, „hitbéli aktus”, „szent színjáték”.

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Affiliate Network Reviews